UAB Vilniaus tranzitas privatumo pranešimas

UAB Vilniaus tranzitas tvarkydamas Jūsų duomenis, supranta, kad Jūsų asmens duomenų apsauga ir jų konfidencialumas Jums yra ypatingai svarbūs, todėl siekiame tinkamai įgyvendinti Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) bei kitų nacionalinių Lietuvos Respublikos teisės aktų reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą bei privatumą (toliau – Taikomi teisės aktai), reikalavimus. Siekdami užtikrinti atitiktį Taikomiems teisės aktams, taikome griežtus reikalavimus Jūsų asmens duomenų tvarkymui, jų apsaugai ir konfidencialumui išsaugoti, tuo pačiu užtikrinant operatyvų ir kokybišką tarpusavio bendradarbiavimą.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

UAB Vilniaus tranzitas (toliau – Duomenų valdytojas) yra subjektas, kuris laikomas Jūsų Duomenų valdytoju, tuo atveju, kai Jūs siekiate sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

Duomenų valdytojas renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

  • siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;
  • tvarkyti asmens duomenis Duomenų valdytoją įpareigoja atitinkami teisės aktai;
  • kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Duomenų valdytojo teisėto intereso.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz. vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris ar kita). Ši Asmens duomenų privatumo politika informuoja Jus, kaip Duomenų valdytojas tvarko Jūsų asmens duomenis, kai Jūs:

  • Siekiate sudaryti ar sudarote atitinkamą sutartį su Duomenų valdytoju;
  • Sutinkate gauti Duomenų valdytojo tiesioginės rinkodaros pranešimus (kurie yra susiję su Duomenų valdytojo veikla, Jus informuojant apie atitinkamus renginius, įvykius ir pan.);
  • Siekiate gauti Duomenų valdytojo konsultaciją ar susisiekiate su Duomenų valdytojo personalu;
  • Bendradarbiaujate ir palaikote komunikaciją su Duomenų valdytojas kaip vartotojas, narys, klientas, tiekėjas ar kitas asmuo, turintis atitinkamą ryšį su Duomenų valdytoju.
Asmens duomenys Asmens duomenų tvarkymo tikslas Asmens duomenų tvarkymo pagrindai (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
Vardas, pavardė Duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį, ją vykdyti, apmokėti už suteiktas paslaugas ir/arba pateikti apskaitos dokumentus (sąskaitą – faktūrą), vykdyti teisės aktais nustatytas pareigas.
Duomenys tvarkomi siekiant suteikti paslaugas, t.y. organizuoti atitinkamų krovinių, siuntų ekspedijavimą, saugojimą, sandėliavimą, transportavimą ir pristatymą.
Tam tikrais atvejais Duomenys yra tvarkomi Duomenų subjekto naudai užsakant kelialapius, kelionių ir skrydžių bilietus. Tam tikrais atvejais Duomenys tvarkomi atliekant apklausas, susijusias Duomenų subjekto vykdoma veikla, siekiant tobulinti Duomenų valdytojo teikiamas paslaugas, vykdant tiesioginę rinkodarą.
Duomenys taip pat gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslai, tačiau tik turint išankstinį Duomenų subjekto sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros.
BDAR 6 str. 1 dalies:
a) punktas - duomenų subjekto sutikimas
b) punktas - sutarties vykdymas;
c) punktas - duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vykdymas.
Asmens kodas Duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį, ją vykdyti, apmokėti už suteiktas paslaugas ir/arba pateikti apskaitos dokumentus (sąskaitą – faktūrą), vykdyti teisinius įpareigojimus nustatytus įstatymu, Duomenų valdytojo organizuojant keliones Duomenų subjekto naudai – užsakant kelialapius, kelionių ir skrydžių bilietus. BDAR 6 str. 1 dalies:
b) punktas - sutarties vykdymas;
c) punktas - duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vykdymas.
f) punktas - teisėtas duomenų valdytojo interesas.
Banko sąskaitos numeris ir banko sąskaitos rekvizitai Duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį, ją vykdyti, apmokėti už suteiktas paslaugas ir/arba pateikti apskaitos dokumentus (sąskaitą – faktūrą), vykdyti teisinius įpareigojimus nustatytus įstatymu. BDAR 6 str. 1 dalies:
b) punktas - sutarties vykdymas;
c) punktas - duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vykdymas.
f) punktas - teisėtas duomenų valdytojo interesas.
Telefono numeris Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti operatyvią komunikaciją dėl paslaugų teikimo, prekių pardavimo arba jų įsigijimo, sutartinių įsipareigojimų vykdymo.
Duomenys taip pat tvarkomi individualiems sveikinimams Duomenų subjektui, atitinkamais, Duomenų valdytojo organizuojamoms kelionėms – Duomenų subjekto naudai užsakant kelialapius, kelionių ir skrydžių bilietus. Tam tikrais atvejais Duomenys tvarkomi atliekant apklausas, susijusias Duomenų subjekto vykdoma veikla, siekiant tobulinti Duomenų valdytojo teikiamas paslaugas, vykdant tiesioginę rinkodarą.
BDAR 6 str. 1 dalies:
a) punktas - duomenų subjekto sutikimas
b) punktas - sutarties vykdymas;
f) punktas - teisėtas duomenų valdytojo interesas.
El. pašto adresas Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti operatyvią komunikaciją tarp Duomenų valdytojo ir Duomenų subjekto, , vykdant sutartis, teikiant ar įsigyjant paslaugas (prekes).
Duomenys taip pat tvarkomi, individualiems sveikinimams Duomenų subjektui, Duomenų valdytojo organizuojamoms kelionėms – užsakant kelialapius, kelionių ir skrydžių bilietus, atlikti apklausas, susijusias vykdoma veikla, Duomenų valdytojo ir Duomenų subjekto bendradarbiavimo tobulinimo, vykdant tiesioginę rinkodarą.
BDAR 6 str. 1 dalies:
a) punktas - duomenų subjekto sutikimas
b) punktas - sutarties vykdymas;
f) punktas - teisėtas duomenų valdytojo interesas.
PVM mokėtojo kodas Duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį, ją vykdyti, apmokėti už suteiktas paslaugas ir/arba pateikti apskaitos dokumentus (sąskaitą – faktūrą), vykdyti teisinius įsipareigojimus nustatytus įstatymu. BDAR 6 str. 1 dalies:
b) punktas - sutarties vykdymas;
c) punktas - duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vykdymas.
f) punktas - teisėtas duomenų valdytojo interesas.
Pajamų deklaracija Duomenys tvarkomi siekiant nustatyti prekių pirkimo – pardavimo ir/ar paslaugų teikimo kredito limitą, įvertinti prekių pardavimo ir/ar paslaugų teikimo riziką, o taip pat sutarties šalies (Duomenų subjekto) kreditingumą, pajėgumą vykdyti sutartį. BDAR 6 str. 1 dalies:
b) punktas - sutarties vykdymas;
f) punktas - teisėtas duomenų valdytojo interesas
Asmens pradelstų finansinių įsipareigojimų bei kreditingumo duomenys Duomenys tvarkomi, siekiant identifikuoti duomenų subjekto finansinę būklę, įvertinti duomenų subjekto kreditingumą, valdyti sutarčių sudarymo ir vykdymo rizikas. Duomenys gali būti gaunami ir teikiami tretiesiems asmenims, vadovaujantis Taikomų teisės aktų nuostatomis. BDAR 6 str. 1 dalies:
b) punktas - sutarties vykdymas;
f) punktas - teisėtas duomenų valdytojo interesas

 

Mes galime rinkti kitą informaciją, kuri nėra nurodyta aukščiau, ir / arba kitu tikslu nei tas, kuriuo asmens duomenys buvo renkami. Jei rinksime kitą informaciją ir / arba kitu tikslu nei tas, kuriuo asmens duomenys buvo renkami, apie tai jus prieš tai informuosime papildomai.

Kaip ilgai mes saugosime Jūsų duomenis:

Duomenų valdytojas Jūsų asmens duomenis saugo 15 m. (penkiolika metų) laikotarpį, reikalingą įgyvendinti tikslams, kuriems jie buvo surinkti. Atitinkamais atvejais Duomenų valdytojas gali saugoti duomenis ilgesnį laikotarpį, jei tai leidžia Taikomi teisės aktai arba jei teisės aktai nustato pareigą Duomenų valdytojui tokius duomenis saugoti ilgesnį laiko tarpą.
Duomenų valdytojas, nustatydamas asmens duomenų tvarkymo laikotarpį, taiko žemiau nurodytus kriterijus:

  • Kiek laiko atitinkami duomenys turi būti saugomi, kad Duomenų valdytojas galėtų teikti Jums pagalbą, konsultacijas ir vykdyti kitas Duomenų valdytojo funkcijas;
  • Ar Duomenų valdytojas su Jumis yra sudaręs sutartį ar yra prisiėmęs kitus įsipareigojimus, susijusius su jūsų asmens duomenų saugojimu. Duomenų valdytojui gali būti privalomi atitinkamos valstybės teisės aktuose įtvirtinti įpareigojimai dėl duomenų saugojimo terminų, valdžios įstaigų nurodymai saugoti tam tikrus duomenis arba duomenis mums bus būtina saugoti teisių gynimo tikslais.

Kam mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis:

Asmens duomenys gali būti atskleisti kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba sutarčiai su klientu vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu arba atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., bankams, kitoms finansinėms institucijoms ar partneriams.
Mes galime pateikti Jūsų duomenis pagalbiniams duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis Duomenų valdytojo, kaip duomenų valdytojo, vardu. Pagalbiniai duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami pagalbinius duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Jūsų asmens duomenų apsaugos priemonės:

Atsižvelgiant į tai, kad mūsų Duomenų valdytojas siekia apsaugoti Jūsų, kaip duomenų subjekto interesus ir Jūsų asmens duomenų apsaugą, Jūsų asmens duomenims tvarkyti Duomenų valdytojas įgyvendino atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Duomenų valdytojo vykdoma asmens duomenų saugumo ir konfidencialumo užtikrinimas, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Duomenų teikimas į trečiąsias valstybes:

Duomenų valdytojas šiame pranešime nurodytais pagrindais tvarkomus Jūsų duomenis į trečiąsias valstybes neperduoda.

Kokios yra Jūsų teisės:

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę prašyti, kad mes, kaip duomenų valdytojas, leistumėme susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, arba įgyvendinti teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs taip pat turite teisę bet kada pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei manote, kad mes netinkamai tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Jeigu norite daugiau sužinoti apie Duomenų valdytojo taikoma asmens duomenų apsaugos politiką, turite nusiskundimų arba norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, prašome kreiptis į UAB Vilniaus tranzitas telefonu Nr.: +370 5 232 0473, el. paštu: arba paštu Jurgio Dobkevičiaus g. 7, 02189 Vilnius.

SVETAINĖJE NAUDOJAMŲ SLAPUKŲ SĄRAŠAS

Techniniai svetainės slapukai - reikalingi normaliam svetainės veikimui
Slapuko pavadinimasŠaltinisAprašymasSukūrimo momentasGaliojimo laikas
cookie_agreevtranzitas.ltSlapukas skirtas privatumo (slapukų) politikos pranešimui / sutikimui realizuoti.Sutinkant su nuostatomis1 diena
Atsitiktinių skaičių ir raidžių seka sugeneruotas unikalus raktasvtranzitas.ltNaudojamas saugoti naršymo sesijos raktą.Įėjimo į puslapį metuIki interneto svetainės lango uždarymo
APISID, CONSENT, HSID, NID, S, SAPISID, SID, SIDCC, SSIDgoogle.comSlapukai naudojami Google Recaptcha testoĮėjimo į puslapį metuIki interneto svetainės lango uždarymo
jpanesliders_sef-info-panevtranzitas.ltSlapukai naudojami prisiminti naršyklės nustatymusĮėjimo į puslapį metuIki interneto svetainės lango uždarymo
joomsef_langvtranzitas.ltSlapukai naudojami prisiminti svetainės kalbąĮėjimo į puslapį metuIki interneto svetainės lango uždarymo

Statistikos slapukai
Slapuko pavadinimasŠaltinisAprašymasSukūrimo momentasGaliojimo laikas
_gaSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Pirmo įėjimo į puslapį metu2 metai
_gatSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Įėjimo į puslapį metu10 minučių
_gidSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Įėjimo į puslapį metuIki interneto svetainės lango uždarymo
_utmavtranzitas.ltSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Pirmo apsilankymo interneto svetainėje metu2 metai
_utmbvtranzitas.ltSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Pirmo apsilankymo interneto svetainėje metuIki interneto svetainės lango uždarymo
_utmcvtranzitas.ltSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Pirmo apsilankymo interneto svetainėje metuIki interneto svetainės lango uždarymo
_utmtvtranzitas.ltSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Pirmo apsilankymo interneto svetainėje metuIki interneto svetainės lango uždarymo
_utmzvtranzitas.ltSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Pirmo apsilankymo interneto svetainėje metu6 mėnesiai

 

Norėdami pasitikrinti, kokius duomenis susijusius su Jūsų el. paštu esame sukaupę ir naudojame rinkodaros tikslais - spauskite čia.